+95

پروژه موفق

تجهیزات پیشرفته
+20
سال تجربه

در زمینه طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های تأسیسات شهری – ساختمانی و گازرسانی صنعتی و انجام امور بازرگانی مربوطه و مجاز

رضایت کامل از پروژه های انجام شده
رتبه یک تاسیسات و تجهیزات

رتبه چهار نفت و گاز و پنج راه و ترابری و آب

همکاران
تاسیس 1379

پروژه های اخیر

5%
گازرسانی به فاز سه شهر زابل
5%
گازرسانی به روستاهای طبس
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای حدود 147 کیلومتر شبکه توزیع شهر عنبر آباد
اتمام یافته
احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه تغذیه و توزیع شهر زاهدان ساب زونهای F1،F3وd1،D2
98%
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه ساب زونهای D4الیD6شهر زاهدان
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای حدود 21 کیلومتر خط تغذیه 10 اینچ جوشان - اندوهجرد
اتمام یافته
اجرای شبکه تغذیه و توزیع وایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیکشهر زیرکوه محور مهرک و آهنگران
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای شبکهشهر شوسف و اجرای کارهای باقیمانده نهبندان و خوانشرف
اتمام یافته
پروژه مستمر و پایدار گاز طبیعی شهر دیهوک از طریق CNG
اتمام یافته
شبکه توزیع شهر زاهدان به روش PC (زونG)

اجرای پروژه های خاص در مناسب ترین زمان افتخار ما است

ارتباط با ما
بالا